โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 3 3 0 0 51
ร้อยละ 1.72 % 5.17 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 4 3 21 0 0 141
ร้อยละ 2.37 % 1.78 % 12.43 % 0.00 % 0.00 % 83.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 12 1 10 0 0 31
ร้อยละ 22.22 % 1.85 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 57.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 17 7 34 0 0 223
ร้อยละ 6.05 % 2.49 % 12.10 % 0.00 % 0.00 % 79.36 %

227 : 5 , 6 , 24 , 0 , 0 , 192...2.20 , 2.64 , 10.57 , 0.00 , 0.00 , 84.58 = 35 : 15.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.64%

Powered By www.thaieducation.net