โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 4 20 3 0 0 30
ร้อยละ 7.02 % 35.09 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 7 5 22 0 0 136
ร้อยละ 4.12 % 2.94 % 12.94 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 37
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 14 26 28 0 0 203
ร้อยละ 5.17 % 9.59 % 10.33 % 0.00 % 0.00 % 74.91 %

227 : 11 , 25 , 25 , 0 , 0 , 166...4.85 , 11.01 , 11.01 , 0.00 , 0.00 , 73.13 = 61 : 26.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.09%

Powered By www.thaieducation.net