โรงเรียนบ้านหนองปลิง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 4 3 1 0 42
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 5.77 % 1.92 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 3 4 10 3 3 92
ร้อยละ 2.61 % 3.48 % 8.70 % 2.61 % 2.61 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 5 8 13 4 3 134
ร้อยละ 2.99 % 4.79 % 7.78 % 2.40 % 1.80 % 80.24 %

167 : 5 , 8 , 13 , 4 , 3 , 134...2.99 , 4.79 , 7.78 , 2.40 , 1.80 , 80.24 = 33 : 19.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76%

Powered By www.thaieducation.net