โรงเรียนบ้านหนองปลิง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 5 4 1 0 39
ร้อยละ 5.77 % 9.62 % 7.69 % 1.92 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 3 4 10 0 3 95
ร้อยละ 2.61 % 3.48 % 8.70 % 0.00 % 2.61 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 6 9 14 1 3 134
ร้อยละ 3.59 % 5.39 % 8.38 % 0.60 % 1.80 % 80.24 %

167 : 6 , 9 , 14 , 1 , 3 , 134...3.59 , 5.39 , 8.38 , 0.60 , 1.80 , 80.24 = 33 : 19.76ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76%

Powered By www.thaieducation.net