โรงเรียนบ้านหนองปลิง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 2 6 1 5 33
ร้อยละ 7.84 % 3.92 % 11.76 % 1.96 % 9.80 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 12 9 22 5 3 63
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 19.30 % 4.39 % 2.63 % 55.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 16 11 28 6 8 96
ร้อยละ 9.70 % 6.67 % 16.97 % 3.64 % 4.85 % 58.18 %

165 : 16 , 11 , 28 , 6 , 8 , 96...9.70 , 6.67 , 16.97 , 3.64 , 4.85 , 58.18 = 69 : 41.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82%

Powered By www.thaieducation.net