โรงเรียนบ้านหนองปลิง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 4 2 14 6 25
ร้อยละ 16.39 % 6.56 % 3.28 % 22.95 % 9.84 % 40.98 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 6 6 9 12 13 57
ร้อยละ 5.83 % 5.83 % 8.74 % 11.65 % 12.62 % 55.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 16 10 11 26 19 82
ร้อยละ 9.76 % 6.10 % 6.71 % 15.85 % 11.59 % 50.00 %

164 : 16 , 10 , 11 , 26 , 19 , 82...9.76 , 6.10 , 6.71 , 15.85 , 11.59 , 50.00 = 82 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net