โรงเรียนบ้านวังเต่า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 10 0 3 0 0 15
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 12 0 4 0 0 46
ร้อยละ 19.35 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 22 0 7 0 0 61
ร้อยละ 24.44 % 0.00 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 67.78 %

90 : 22 , 0 , 7 , 0 , 0 , 61...24.44 , 0.00 , 7.78 , 0.00 , 0.00 , 67.78 = 29 : 32.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22%

Powered By www.thaieducation.net