โรงเรียนบ้านวังเต่า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 10 5 3 5 0 8
ร้อยละ 32.26 % 16.13 % 9.68 % 16.13 % 0.00 % 25.81 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 15 10 3 10 0 23
ร้อยละ 24.59 % 16.39 % 4.92 % 16.39 % 0.00 % 37.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 25 15 6 15 0 31
ร้อยละ 27.17 % 16.30 % 6.52 % 16.30 % 0.00 % 33.70 %

92 : 25 , 15 , 6 , 15 , 0 , 31...27.17 , 16.30 , 6.52 , 16.30 , 0.00 , 33.70 = 61 : 66.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30%

Powered By www.thaieducation.net