โรงเรียนบ้านวังเต่า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 1 0 1 26
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 3.23 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 0 2 0 1 42
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 2.08 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 0 2 68
ร้อยละ 7.59 % 0.00 % 3.80 % 0.00 % 2.53 % 86.08 %

79 : 6 , 0 , 3 , 0 , 2 , 68...7.59 , 0.00 , 3.80 , 0.00 , 2.53 , 86.08 = 11 : 13.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.92%

Powered By www.thaieducation.net