โรงเรียนวัดนิคมคีรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 5 1 1 0 18
ร้อยละ 19.35 % 16.13 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 4 1 9 1 1 46
ร้อยละ 6.45 % 1.61 % 14.52 % 1.61 % 1.61 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 10 6 10 2 1 64
ร้อยละ 10.75 % 6.45 % 10.75 % 2.15 % 1.08 % 68.82 %

93 : 10 , 6 , 10 , 2 , 1 , 64...10.75 , 6.45 , 10.75 , 2.15 , 1.08 , 68.82 = 29 : 31.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.18%

Powered By www.thaieducation.net