โรงเรียนวัดนิคมคีรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 5 2 2 1 18
ร้อยละ 12.50 % 15.63 % 6.25 % 6.25 % 3.13 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 2 6 3 3 43
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 9.68 % 4.84 % 4.84 % 69.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 9 7 8 5 4 61
ร้อยละ 9.57 % 7.45 % 8.51 % 5.32 % 4.26 % 64.89 %

94 : 9 , 7 , 8 , 5 , 4 , 61...9.57 , 7.45 , 8.51 , 5.32 , 4.26 , 64.89 = 33 : 35.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11%

Powered By www.thaieducation.net