โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 9 8 0 5 0 35
ร้อยละ 15.79 % 14.04 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 61.40 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 7 5 11 2 0 99
ร้อยละ 5.65 % 4.03 % 8.87 % 1.61 % 0.00 % 79.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 16 13 17 7 0 162
ร้อยละ 7.44 % 6.05 % 7.91 % 3.26 % 0.00 % 75.35 %

181 : 16 , 13 , 11 , 7 , 0 , 134...8.84 , 7.18 , 6.08 , 3.87 , 0.00 , 74.03 = 47 : 25.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.65%

Powered By www.thaieducation.net