โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 9 8 2 5 2 30
ร้อยละ 16.07 % 14.29 % 3.57 % 8.93 % 3.57 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 8 3 12 3 0 98
ร้อยละ 6.45 % 2.42 % 9.68 % 2.42 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 17 11 20 8 2 156
ร้อยละ 7.94 % 5.14 % 9.35 % 3.74 % 0.93 % 72.90 %

180 : 17 , 11 , 14 , 8 , 2 , 128...9.44 , 6.11 , 7.78 , 4.44 , 1.11 , 71.11 = 52 : 28.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10%

Powered By www.thaieducation.net