โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 9 8 2 5 0 33
ร้อยละ 15.79 % 14.04 % 3.51 % 8.77 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 5 11 3 0 97
ร้อยละ 5.69 % 4.07 % 8.94 % 2.44 % 0.00 % 78.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 16 13 19 8 0 158
ร้อยละ 7.48 % 6.07 % 8.88 % 3.74 % 0.00 % 73.83 %

180 : 16 , 13 , 13 , 8 , 0 , 130...8.89 , 7.22 , 7.22 , 4.44 , 0.00 , 72.22 = 50 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17%

Powered By www.thaieducation.net