โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 1 3 2 1 47
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 5.45 % 3.64 % 1.82 % 85.45 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 0 3 13 2 5 93
ร้อยละ 0.00 % 2.59 % 11.21 % 1.72 % 4.31 % 80.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 1 4 26 4 6 165
ร้อยละ 0.49 % 1.94 % 12.62 % 1.94 % 2.91 % 80.10 %

171 : 1 , 4 , 16 , 4 , 6 , 140...0.58 , 2.34 , 9.36 , 2.34 , 3.51 , 81.87 = 31 : 18.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90%

Powered By www.thaieducation.net