โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 1 3 2 1 46
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 5.45 % 3.64 % 1.82 % 83.64 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 0 6 12 4 7 87
ร้อยละ 0.00 % 5.17 % 10.34 % 3.45 % 6.03 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 10 1 3 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.32 % 2.63 % 7.89 % 63.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 2 7 25 7 11 157
ร้อยละ 0.96 % 3.35 % 11.96 % 3.35 % 5.26 % 75.12 %

171 : 2 , 7 , 15 , 6 , 8 , 133...1.17 , 4.09 , 8.77 , 3.51 , 4.68 , 77.78 = 38 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.88%

Powered By www.thaieducation.net