โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 1 3 1 4 46
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 5.26 % 1.75 % 7.02 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 0 1 13 2 14 85
ร้อยละ 0.00 % 0.87 % 11.30 % 1.74 % 12.17 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 9 0 9 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 24.32 % 0.00 % 24.32 % 51.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 2 2 25 3 27 150
ร้อยละ 0.96 % 0.96 % 11.96 % 1.44 % 12.92 % 71.77 %

172 : 2 , 2 , 16 , 3 , 18 , 131...1.16 , 1.16 , 9.30 , 1.74 , 10.47 , 76.16 = 41 : 23.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23%

Powered By www.thaieducation.net