โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 0 2 5 2 0 77
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 5.81 % 2.33 % 0.00 % 89.53 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 11 9 21 12 6 131
ร้อยละ 5.79 % 4.74 % 11.05 % 6.32 % 3.16 % 68.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 7 5 8 6 0 20
ร้อยละ 15.22 % 10.87 % 17.39 % 13.04 % 0.00 % 43.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 18 16 34 20 6 228
ร้อยละ 5.59 % 4.97 % 10.56 % 6.21 % 1.86 % 70.81 %

276 : 11 , 11 , 26 , 14 , 6 , 208...3.99 , 3.99 , 9.42 , 5.07 , 2.17 , 75.36 = 68 : 24.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19%

Powered By www.thaieducation.net