โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 17 11 5 8 0 46
ร้อยละ 19.54 % 12.64 % 5.75 % 9.20 % 0.00 % 52.87 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 11 15 17 9 5 133
ร้อยละ 5.79 % 7.89 % 8.95 % 4.74 % 2.63 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 7 0 4 38
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 13.73 % 0.00 % 7.84 % 74.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 328 คน
จำนวน(คน) 30 26 29 17 9 217
ร้อยละ 9.15 % 7.93 % 8.84 % 5.18 % 2.74 % 66.16 %

277 : 28 , 26 , 22 , 17 , 5 , 179...10.11 , 9.39 , 7.94 , 6.14 , 1.81 , 64.62 = 98 : 35.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 328 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 33.84%

Powered By www.thaieducation.net