โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 4 5 8 2 0 69
ร้อยละ 4.55 % 5.68 % 9.09 % 2.27 % 0.00 % 78.41 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 6 8 25 3 0 160
ร้อยละ 2.97 % 3.96 % 12.38 % 1.49 % 0.00 % 79.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 3 6 2 0 43
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 12 16 39 7 0 272
ร้อยละ 3.47 % 4.62 % 11.27 % 2.02 % 0.00 % 78.61 %

290 : 10 , 13 , 33 , 5 , 0 , 229...3.45 , 4.48 , 11.38 , 1.72 , 0.00 , 78.97 = 61 : 21.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net