โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 6 6 10 2 0 64
ร้อยละ 6.82 % 6.82 % 11.36 % 2.27 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 6 9 25 4 0 158
ร้อยละ 2.97 % 4.46 % 12.38 % 1.98 % 0.00 % 78.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 4 6 2 0 42
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 14 19 41 8 0 264
ร้อยละ 4.05 % 5.49 % 11.85 % 2.31 % 0.00 % 76.30 %

290 : 12 , 15 , 35 , 6 , 0 , 222...4.14 , 5.17 , 12.07 , 2.07 , 0.00 , 76.55 = 68 : 23.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70%

Powered By www.thaieducation.net