โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 6 6 6 3 0 65
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 6.98 % 3.49 % 0.00 % 75.58 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 15 0 21 11 0 157
ร้อยละ 7.35 % 0.00 % 10.29 % 5.39 % 0.00 % 76.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 4 4 2 0 43
ร้อยละ 3.64 % 7.27 % 7.27 % 3.64 % 0.00 % 78.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 345 คน
จำนวน(คน) 23 10 31 16 0 265
ร้อยละ 6.67 % 2.90 % 8.99 % 4.64 % 0.00 % 76.81 %

290 : 21 , 6 , 27 , 14 , 0 , 222...7.24 , 2.07 , 9.31 , 4.83 , 0.00 , 76.55 = 68 : 23.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19%

Powered By www.thaieducation.net