โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 11 14 7 6 1 47
ร้อยละ 12.79 % 16.28 % 8.14 % 6.98 % 1.16 % 54.65 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 10 22 19 7 1 145
ร้อยละ 4.90 % 10.78 % 9.31 % 3.43 % 0.49 % 71.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 3 8 3 1 0 40
ร้อยละ 5.45 % 14.55 % 5.45 % 1.82 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 345 คน
จำนวน(คน) 24 44 29 14 2 232
ร้อยละ 6.96 % 12.75 % 8.41 % 4.06 % 0.58 % 67.25 %

290 : 21 , 36 , 26 , 13 , 2 , 192...7.24 , 12.41 , 8.97 , 4.48 , 0.69 , 66.21 = 98 : 33.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75%

Powered By www.thaieducation.net