โรงเรียนบ้านเขาตาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 3 2 4 2 23
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 5.41 % 10.81 % 5.41 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 4 15 2 0 85
ร้อยละ 2.75 % 3.67 % 13.76 % 1.83 % 0.00 % 77.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 6 7 17 6 2 108
ร้อยละ 4.11 % 4.79 % 11.64 % 4.11 % 1.37 % 73.97 %

146 : 6 , 7 , 17 , 6 , 2 , 108...4.11 , 4.79 , 11.64 , 4.11 , 1.37 , 73.97 = 38 : 26.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03%

Powered By www.thaieducation.net