โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 6 1 8 7 2 81
ร้อยละ 5.71 % 0.95 % 7.62 % 6.67 % 1.90 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
417
จำนวน(คน) 9 16 45 25 2 320
ร้อยละ 2.16 % 3.84 % 10.79 % 6.00 % 0.48 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 522 คน
จำนวน(คน) 15 17 53 32 4 401
ร้อยละ 2.87 % 3.26 % 10.15 % 6.13 % 0.77 % 76.82 %

522 : 15 , 17 , 53 , 32 , 4 , 401...2.87 , 3.26 , 10.15 , 6.13 , 0.77 , 76.82 = 121 : 23.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 522 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18%

Powered By www.thaieducation.net