โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 8 4 4 3 2 85
ร้อยละ 7.55 % 3.77 % 3.77 % 2.83 % 1.89 % 80.19 %
ระดับประถมศึกษา
421
จำนวน(คน) 10 10 70 5 5 321
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 16.63 % 1.19 % 1.19 % 76.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 527 คน
จำนวน(คน) 18 14 74 8 7 406
ร้อยละ 3.42 % 2.66 % 14.04 % 1.52 % 1.33 % 77.04 %

527 : 18 , 14 , 74 , 8 , 7 , 406...3.42 , 2.66 , 14.04 , 1.52 , 1.33 , 77.04 = 121 : 22.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 22.96%

Powered By www.thaieducation.net