โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
151
จำนวน(คน) 8 11 13 11 8 100
ร้อยละ 5.30 % 7.28 % 8.61 % 7.28 % 5.30 % 66.23 %
ระดับประถมศึกษา
374
จำนวน(คน) 23 30 100 23 17 181
ร้อยละ 6.15 % 8.02 % 26.74 % 6.15 % 4.55 % 48.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 525 คน
จำนวน(คน) 31 41 113 34 25 281
ร้อยละ 5.90 % 7.81 % 21.52 % 6.48 % 4.76 % 53.52 %

525 : 31 , 41 , 113 , 34 , 25 , 281...5.90 , 7.81 , 21.52 , 6.48 , 4.76 , 53.52 = 244 : 46.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 525 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 244 คน คิดเป็นร้อยละ 46.48%

Powered By www.thaieducation.net