โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 9 12 17 9 8 97
ร้อยละ 5.92 % 7.89 % 11.18 % 5.92 % 5.26 % 63.82 %
ระดับประถมศึกษา
371
จำนวน(คน) 23 29 110 27 23 159
ร้อยละ 6.20 % 7.82 % 29.65 % 7.28 % 6.20 % 42.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 32 41 127 36 31 256
ร้อยละ 6.12 % 7.84 % 24.28 % 6.88 % 5.93 % 48.95 %

523 : 32 , 41 , 127 , 36 , 31 , 256...6.12 , 7.84 , 24.28 , 6.88 , 5.93 , 48.95 = 267 : 51.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05%

Powered By www.thaieducation.net