โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 9 10 16 10 10 97
ร้อยละ 5.92 % 6.58 % 10.53 % 6.58 % 6.58 % 63.82 %
ระดับประถมศึกษา
371
จำนวน(คน) 23 29 118 29 24 148
ร้อยละ 6.20 % 7.82 % 31.81 % 7.82 % 6.47 % 39.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 32 39 134 39 34 245
ร้อยละ 6.12 % 7.46 % 25.62 % 7.46 % 6.50 % 46.85 %

523 : 32 , 39 , 134 , 39 , 34 , 245...6.12 , 7.46 , 25.62 , 7.46 , 6.50 , 46.85 = 278 : 53.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 278 คน คิดเป็นร้อยละ 53.15%

Powered By www.thaieducation.net