โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
151
จำนวน(คน) 7 8 17 8 7 104
ร้อยละ 4.64 % 5.30 % 11.26 % 5.30 % 4.64 % 68.87 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 19 29 119 26 22 155
ร้อยละ 5.14 % 7.84 % 32.16 % 7.03 % 5.95 % 41.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 521 คน
จำนวน(คน) 26 37 136 34 29 259
ร้อยละ 4.99 % 7.10 % 26.10 % 6.53 % 5.57 % 49.71 %

521 : 26 , 37 , 136 , 34 , 29 , 259...4.99 , 7.10 , 26.10 , 6.53 , 5.57 , 49.71 = 262 : 50.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 521 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 262 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29%

Powered By www.thaieducation.net