โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
151
จำนวน(คน) 9 10 17 9 10 96
ร้อยละ 5.96 % 6.62 % 11.26 % 5.96 % 6.62 % 63.58 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 23 31 119 29 25 143
ร้อยละ 6.22 % 8.38 % 32.16 % 7.84 % 6.76 % 38.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 521 คน
จำนวน(คน) 32 41 136 38 35 239
ร้อยละ 6.14 % 7.87 % 26.10 % 7.29 % 6.72 % 45.87 %

521 : 32 , 41 , 136 , 38 , 35 , 239...6.14 , 7.87 , 26.10 , 7.29 , 6.72 , 45.87 = 282 : 54.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 521 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 282 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13%

Powered By www.thaieducation.net