โรงเรียนบ้านคลองตูก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 2 0 2 16
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 9.52 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 5 19 0 24 44
ร้อยละ 2.13 % 5.32 % 20.21 % 0.00 % 25.53 % 46.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 3 5 21 0 26 60
ร้อยละ 2.61 % 4.35 % 18.26 % 0.00 % 22.61 % 52.17 %

115 : 3 , 5 , 21 , 0 , 26 , 60...2.61 , 4.35 , 18.26 , 0.00 , 22.61 , 52.17 = 55 : 47.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83%

Powered By www.thaieducation.net