โรงเรียนบ้านคลองตูก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 8 0 19 0 0 67
ร้อยละ 8.51 % 0.00 % 20.21 % 0.00 % 0.00 % 71.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 10 0 21 0 0 84
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 18.26 % 0.00 % 0.00 % 73.04 %

115 : 10 , 0 , 21 , 0 , 0 , 84...8.70 , 0.00 , 18.26 , 0.00 , 0.00 , 73.04 = 31 : 26.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.96%

Powered By www.thaieducation.net