โรงเรียนบ้านคลองตูก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 8 0 19 0 0 74
ร้อยละ 7.92 % 0.00 % 18.81 % 0.00 % 0.00 % 73.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 10 0 21 0 0 95
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.40 %

126 : 10 , 0 , 21 , 0 , 0 , 95...7.94 , 0.00 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 75.40 = 31 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net