โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 1 6 1 0 49
ร้อยละ 0.00 % 1.75 % 10.53 % 1.75 % 0.00 % 85.96 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 11 4 31 3 35 59
ร้อยละ 7.69 % 2.80 % 21.68 % 2.10 % 24.48 % 41.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 1 7 0 8 9
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 26.92 % 0.00 % 30.77 % 34.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 12 6 44 4 43 117
ร้อยละ 5.31 % 2.65 % 19.47 % 1.77 % 19.03 % 51.77 %

200 : 11 , 5 , 37 , 4 , 35 , 108...5.50 , 2.50 , 18.50 , 2.00 , 17.50 , 54.00 = 92 : 46.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 48.23%

Powered By www.thaieducation.net