โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 13 6 6 4 12 15
ร้อยละ 23.21 % 10.71 % 10.71 % 7.14 % 21.43 % 26.79 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 19 12 29 7 39 37
ร้อยละ 13.29 % 8.39 % 20.28 % 4.90 % 27.27 % 25.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 3 1 7 1 8 6
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 26.92 % 3.85 % 30.77 % 23.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 35 19 42 12 59 58
ร้อยละ 15.56 % 8.44 % 18.67 % 5.33 % 26.22 % 25.78 %

199 : 32 , 18 , 35 , 11 , 51 , 52...16.08 , 9.05 , 17.59 , 5.53 , 25.63 , 26.13 = 147 : 73.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 74.22%

Powered By www.thaieducation.net