โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 13 6 6 4 12 13
ร้อยละ 24.07 % 11.11 % 11.11 % 7.41 % 22.22 % 24.07 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 19 12 29 7 41 34
ร้อยละ 13.38 % 8.45 % 20.42 % 4.93 % 28.87 % 23.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 3 1 7 1 8 6
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 26.92 % 3.85 % 30.77 % 23.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 35 19 42 12 61 53
ร้อยละ 15.77 % 8.56 % 18.92 % 5.41 % 27.48 % 23.87 %

196 : 32 , 18 , 35 , 11 , 53 , 47...16.33 , 9.18 , 17.86 , 5.61 , 27.04 , 23.98 = 149 : 76.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 76.13%

Powered By www.thaieducation.net