โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 22 6 8 7 1
ร้อยละ 18.52 % 40.74 % 11.11 % 14.81 % 12.96 % 1.85 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 16 10 27 5 6 80
ร้อยละ 11.11 % 6.94 % 18.75 % 3.47 % 4.17 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 9 0 2 16
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 32.14 % 0.00 % 7.14 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 27 32 42 13 15 97
ร้อยละ 11.95 % 14.16 % 18.58 % 5.75 % 6.64 % 42.92 %

198 : 26 , 32 , 33 , 13 , 13 , 81...13.13 , 16.16 , 16.67 , 6.57 , 6.57 , 40.91 = 117 : 59.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 57.08%

Powered By www.thaieducation.net