โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 11 20 5 10 2 6
ร้อยละ 20.37 % 37.04 % 9.26 % 18.52 % 3.70 % 11.11 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 16 11 25 7 10 75
ร้อยละ 11.11 % 7.64 % 17.36 % 4.86 % 6.94 % 52.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 7 0 4 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 14.29 % 60.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 27 31 37 17 16 98
ร้อยละ 11.95 % 13.72 % 16.37 % 7.52 % 7.08 % 43.36 %

198 : 27 , 31 , 30 , 17 , 12 , 81...13.64 , 15.66 , 15.15 , 8.59 , 6.06 , 40.91 = 117 : 59.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 56.64%

Powered By www.thaieducation.net