โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 9 10 13 12 0
ร้อยละ 18.52 % 16.67 % 18.52 % 24.07 % 22.22 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 30 27 32 29 28 0
ร้อยละ 20.55 % 18.49 % 21.92 % 19.86 % 19.18 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 8 6 9 4 3 0
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 30.00 % 13.33 % 10.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 48 42 51 46 43 0
ร้อยละ 20.87 % 18.26 % 22.17 % 20.00 % 18.70 % 0.00 %

200 : 40 , 36 , 42 , 42 , 40 , 0...20.00 , 18.00 , 21.00 , 21.00 , 20.00 , 0.00 = 200 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 230 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net