โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 31
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
294
จำนวน(คน) 4 0 16 0 1 273
ร้อยละ 1.36 % 0.00 % 5.44 % 0.00 % 0.34 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 123
ร้อยละ 2.29 % 0.00 % 3.82 % 0.00 % 0.00 % 93.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 457 คน
จำนวน(คน) 8 0 21 0 1 427
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 4.60 % 0.00 % 0.22 % 93.44 %

326 : 5 , 0 , 16 , 0 , 1 , 304...1.53 , 0.00 , 4.91 , 0.00 , 0.31 , 93.25 = 22 : 6.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 457 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56%

Powered By www.thaieducation.net