โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 28
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
301
จำนวน(คน) 8 0 40 0 5 248
ร้อยละ 2.66 % 0.00 % 13.29 % 0.00 % 1.66 % 82.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 8 0 9 0 1 125
ร้อยละ 5.59 % 0.00 % 6.29 % 0.00 % 0.70 % 87.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 474 คน
จำนวน(คน) 17 0 49 1 6 401
ร้อยละ 3.59 % 0.00 % 10.34 % 0.21 % 1.27 % 84.60 %

331 : 9 , 0 , 40 , 1 , 5 , 276...2.72 , 0.00 , 12.08 , 0.30 , 1.51 , 83.38 = 55 : 16.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 474 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40%

Powered By www.thaieducation.net