โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 7 0 0 0 17
ร้อยละ 20.00 % 23.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 56.67 %
ระดับประถมศึกษา
301
จำนวน(คน) 32 23 21 17 0 208
ร้อยละ 10.63 % 7.64 % 6.98 % 5.65 % 0.00 % 69.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 4 10 0 0 0 129
ร้อยละ 2.80 % 6.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 474 คน
จำนวน(คน) 42 40 21 17 0 354
ร้อยละ 8.86 % 8.44 % 4.43 % 3.59 % 0.00 % 74.68 %

331 : 38 , 30 , 21 , 17 , 0 , 225...11.48 , 9.06 , 6.34 , 5.14 , 0.00 , 67.98 = 106 : 32.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 474 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32%

Powered By www.thaieducation.net