โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 14
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 18 15 22 0 0 242
ร้อยละ 6.06 % 5.05 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
142
จำนวน(คน) 1 1 13 0 0 127
ร้อยละ 0.70 % 0.70 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 89.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 459 คน
จำนวน(คน) 21 20 35 0 0 383
ร้อยละ 4.58 % 4.36 % 7.63 % 0.00 % 0.00 % 83.44 %

317 : 20 , 19 , 22 , 0 , 0 , 256...6.31 , 5.99 , 6.94 , 0.00 , 0.00 , 80.76 = 61 : 19.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 459 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56%

Powered By www.thaieducation.net