โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 5 1 1 0 9
ร้อยละ 20.00 % 25.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 19 17 28 25 0 208
ร้อยละ 6.40 % 5.72 % 9.43 % 8.42 % 0.00 % 70.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
142
จำนวน(คน) 3 3 14 0 0 122
ร้อยละ 2.11 % 2.11 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 459 คน
จำนวน(คน) 26 25 43 26 0 339
ร้อยละ 5.66 % 5.45 % 9.37 % 5.66 % 0.00 % 73.86 %

317 : 23 , 22 , 29 , 26 , 0 , 217...7.26 , 6.94 , 9.15 , 8.20 , 0.00 , 68.45 = 100 : 31.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 459 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14%

Powered By www.thaieducation.net