โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 19
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 5 10 11 0 0 271
ร้อยละ 1.68 % 3.37 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 91.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 136
ร้อยละ 0.70 % 0.70 % 3.50 % 0.00 % 0.00 % 95.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 460 คน
จำนวน(คน) 7 11 16 0 0 426
ร้อยละ 1.52 % 2.39 % 3.48 % 0.00 % 0.00 % 92.61 %

317 : 6 , 10 , 11 , 0 , 0 , 290...1.89 , 3.15 , 3.47 , 0.00 , 0.00 , 91.48 = 27 : 8.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 460 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39%

Powered By www.thaieducation.net