โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 18
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 6 12 11 0 0 268
ร้อยละ 2.02 % 4.04 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 133
ร้อยละ 1.40 % 1.40 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 93.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 460 คน
จำนวน(คน) 9 15 17 0 0 419
ร้อยละ 1.96 % 3.26 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 91.09 %

317 : 7 , 13 , 11 , 0 , 0 , 286...2.21 , 4.10 , 3.47 , 0.00 , 0.00 , 90.22 = 31 : 9.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 460 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91%

Powered By www.thaieducation.net