โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 13
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 1 15 1 0 91
ร้อยละ 2.70 % 0.90 % 13.51 % 0.90 % 0.00 % 81.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 6 1 16 1 0 104
ร้อยละ 4.69 % 0.78 % 12.50 % 0.78 % 0.00 % 81.25 %

128 : 6 , 1 , 16 , 1 , 0 , 104...4.69 , 0.78 , 12.50 , 0.78 , 0.00 , 81.25 = 24 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net