โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 14
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 18.18 % 4.55 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 8 7 8 6 0 83
ร้อยละ 7.14 % 6.25 % 7.14 % 5.36 % 0.00 % 74.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 10 8 12 7 0 97
ร้อยละ 7.46 % 5.97 % 8.96 % 5.22 % 0.00 % 72.39 %

134 : 10 , 8 , 12 , 7 , 0 , 97...7.46 , 5.97 , 8.96 , 5.22 , 0.00 , 72.39 = 37 : 27.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61%

Powered By www.thaieducation.net