โรงเรียนบ้านนาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 12 7 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 63.16 % 36.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 14 16 17 11 18 14
ร้อยละ 15.56 % 17.78 % 18.89 % 12.22 % 20.00 % 15.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 14 28 24 11 18 14
ร้อยละ 12.84 % 25.69 % 22.02 % 10.09 % 16.51 % 12.84 %

109 : 14 , 28 , 24 , 11 , 18 , 14...12.84 , 25.69 , 22.02 , 10.09 , 16.51 , 12.84 = 95 : 87.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 87.16%

Powered By www.thaieducation.net